cepsi_2014

Отиване към съдържанието

Главно меню

Проект

ЦЕЛИ

Общи цели:
Да се подобрят условията за социална и трудова интеграция на деца и ученици от етнически малцинства от община Ямбол,
които са застрашени да изпаднат в състояние на изключеност от образователната система.  
Да се приложат и утвърдят  устойчиви механизми за равен достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение.

Специфични цели:
Да се осигурят необходимите условия и ресурси за реализиране на процеса на интеграция в образователната система на 200 представители на малцинствени етнически групи в община Ямбол.   
Да се повиши мотивацията за равностойно участие в образователния процес на децата и учениците, включени в
реализацията на проекта.
Да се намали броя на необхванатите и отпадащи от образователна система ученици от малцинствата.
Да се повишат шансовете за бъдеща реализация на пазара на труда на младежи от етнически произход.
Да се повишат уменията и компетентностите на 30 педагози от детски градини и училища за работа с деца и ученици от етнически малцинствени групи.
Да се повиши ангажираността на 60 родители от малцинствата за устойчиво включване в образователния процес на техните деца.
Да нарасне обществената толерантност и съпричастност на гражданите от община Ямбол към децата и младежите от етническите малцинства.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Планираме в проекта да се включат общо 290 човека, от които:
1. Деца и ученици от етнически малцинствени групи: 200 участника
2. Педагогически специалисти работещи в детски градини и училища: 30 участника
3. Родители на деца и ученици от етнически малцинствени групи: 60 участника

Освен това в проекта ще се включат и над 200 деца и ученици от българското мнозинство.

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ

1. Организация и управление на проекта
2. Подготовка на деца и ученици от етнически малцинствени групи за включване в образователната система
3. Изграждане и дейност на детски и ученически клубове по интереси
4. Изграждане и дейност на образователна занималня
5. Квалификационна програма за работа на педагогически специалисти с деца и ученици  от етнически малцинства
6. Издаване на методически наръчник
7. Провеждане на тематични срещи с родители
8. Информационни кампании за етническа толерантност
9. Провеждане на екскурзии и еко излети
10. Провеждане на общи празненства
11. Провеждане на образователен лагер
12. Провеждане на общоградски хепънинг                
13. Провеждане на заключителна конференция
14. Информираност и публичност


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню