cepsi_2014

Отиване към съдържанието

Главно меню

Програма

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Инвестира във вашето бъдеще!


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
         
Схема: BG051PO001-4.1.05
„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”


ЦЕЛИ

А. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 г.

При изпълнението на ОП „РЧР” ще бъдат преследвани следните специфични цели:
• повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила;
• увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование;
• повече социален капитал, партньорства и мрежи и развитие на социалната икономика.

За постигане на поставените цели се предвижда оперативната програма да бъде фокусирана върху реализирането на
следните приоритетни оси:
1. Насърчаване създаването на нови работни места и развитие на пазар на труда,
насърчаващ включването;
2. Повишаване производителността и адаптивността на заетите;
3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с
потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието;
4. Подобряване на достъпа до образование и обучение;
5. Социално включване и насърчаване на социалната икономика;
6. Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните
услуги;
7. Транснационално и междурегионално сътрудничество.

Б. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ НА СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Схемата BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” ще се изпълнява в рамките на област на интервенция 4.1. „Достъп до образование и обучение за групи в неравностойно положение„. Тази област на интервенция е насочена към разработване на мерки за улесняване на достъпа и засилване на мотивацията за включване в образователния процес на групите в неравностойно положение.
Фокусът е поставен върху малцинствените етнически групи, лицата със специални
образователни потребности, отпадналите от образователната система и децата в риск от отпадане. Предвижданите дейности съответстват на националните политики в тази сфера, формулирани в редица стратегически документи, както и на европейските инициативи в областта на интеграцията на гражданите на трети страни.
Основните примерни дейности са:
- осигуряване на необходимите условия и ресурси за реализиране на процеса на
интеграция на представители на малцинствени етнически групи чрез десегрегация на децата от училищата с преобладаващо ромско присъствие и интеграцията им в т. нар. „приемни училища”;
- осигуряване на необходимите условия и ресурси за реализиране на процеса на интеграция на лица със специални образователни потребности;
- образователни услуги и дейности за необхванати и отпаднали ученици, както и за ученици в риск от отпадане.
Целта на операцията е да подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства чрез:
- подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение;
- засилване на мотивацията за участие в образователния процес;
- допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин.


ИНДИКАТОРИ  

Схемата има за цел да бъдат постигнати следните индикатори:
Индикатори за изпълнение:
- 8900 деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система
(детските градини и училищата);
- 2100 родители, участващи в дейности за интеграция на деца и ученици от етнически
малцинствени групи в образователната система (детските градини и училищата).

Индикатори за резултат:
- 3400 деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната
система (детските градини и училищата);
- 1000 обучени педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда.


БЮДЖЕТ

Общият бюджет на схемата е 22 397 430, 94 лева, като от тях националното съфинансиране е 3 359 614, 64 лева.

Размер на финансова помощ за проект:     
Минимален - 50 000 лев
Максимален – 390 000 лева.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100 на сто от всички допустими  разходи по
проекта.
Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню