cepsi_2014

Отиване към съдържанието

Главно меню

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Инвестира във вашето бъдеще!МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

         
Схема: BG051PO001-4.1.05
„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”


ПРОЕКТ "ЕТНИЧЕСКИ ПРОСТРАНСТВА"
Договор: BG051PO001-4.1.05 - 0247
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
web counter  
Брой посетители

Назад към съдържанието | Назад към главното меню