Целеви групи

Планираме в проекта да се включат общо 172 човека от които:

Деца със СОП: 64    

Учители: 24

Родители: 60          

Членове на ЕКПО: 24 

Освен това в проекта ще се включат и над 100 ученици от училищата, в които се обучават деца със СОП. 

1. Програма за повишаване на капацитета на ЕПОВ в училищата

    1.1. Провеждане на работни срещи

    1.2. Обучение за диагностика и оценка на децата със СОП

2. Семинарна програма за учителите, преподаващи на деца със СОП

3. Подготовка и издаване на наръчник:

„Когато в класа ми има дете със СОП”

4.  Семинарна програма за родители

5. Интерактивни ателиета за деца

6. Еко пътешествия

7. Екскурзии до културно-исторически паметници на България

8. Изложби в училищата и заключителен хепънинг „Храбрият оловен войник”

9. Публични дискусии

10. Дейности за информиране и публичност

  

 

 ПРОЕКТ

”С ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ДОВЕРИЕ”

Договор № BG051PO001-4.1.04-0121


 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Общи цели:

Да се подпомогне образователния процес на децата и учениците със специални образователни потребности /СОП/ от три основни училища в  област Ямбол. 

Да се приложи и утвърди един устойчив модел на интегрираното и включващо обучение на децата със СОП в трите целеви училища чрез създаване на подкрепяща среда.

Специфични цели:

Да се повишат професионалните знания и умения на 24 члена на  екипите за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) в трите училища.  

Да се повиши информираността, мотивацията за работа и професионалните умения на 24 учители работещи в класове, в които се обучават деца със СОП.

Да се разработят и приложат нови програми и методически инструментариуми за работа с деца със СОП.

Да се включат над 60 деца със СОП в дейности, които ще ги направят по знаещи, по-комуникативни и по-креативни.

Да се осигурят възможности за съвместна работа на деца със СОП със други деца от целевите училища, което ще развие уменията им за сътрудничество и взаимна толерантност.

Да се повиши мотивацията за равностойно участие в образователния процес на децата със СОП, включени в реализацията на проекта.

Да се повиши сплотеността на родителите на деца със СОП и нарасне тяхната активността при решаване на конкретни училищни проблеми свързани с образоването на децата им.

Да нарасне обществената толерантност и съпричастност на гражданите от област Ямбол към интегрираното и включващо обучение на децата със СОП.

cepsi1995@yahoo.com
С ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ДОВЕРИЕ
Планирани дейности