Индикатори

Схемата има за цел да бъдат постигнати следните индикатори:

• Създадена подкрепяща среда за обучението на 2 400 деца и ученици със СОП;

• Брой обучени учители и специалисти за работа с деца и ученици със СОП - 500;

• Най-малко 5 различни образователни софтуерни продукта за деца със СОП;

• Брой образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП

- най-малко 120.

 

Общият бюджет на схемата за безвъзмездна финансова помощ е 10 000 000 лева, като от тях националното съфинансиране е 1 500 000 лева.

 

Размер на финансова помощ за проект:    

Минимален - 50 000 лев

Максимален – 390 000 лева.

 

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100 на сто от всички допустими  разходи по проекта.

Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата.

  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

Инвестира във вашето бъдеще!

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ПРОЦЕДУРА BG051PO001-4.1.04

„ПОДПОМАГАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ"

А. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 г.

При изпълнението на ОП „РЧР” ще бъдат преследвани следните специфични цели:

• повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила;

• увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование;

• повече социален капитал, партньорства и мрежи и развитие на социалната икономика.

 

За постигане на поставените цели се предвижда оперативната програма да бъде фокусирана върху реализирането на следните приоритетни оси:

1. Насърчаване създаването на нови работни места и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването;

2. Повишаване производителността и адаптивността на заетите;

3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с

потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на

знанието;

4. Подобряване на достъпа до образование и обучение;

5. Социално включване и насърчаване на социалната икономика;

Насоки за кандидатстване стр. 7

6. Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги;

7. Транснационално и междурегионално сътрудничество.

 

Б. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ НА СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА

ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

     Системата за образование и обучение в България все още среща сериозни проблеми при интегрирането и включването в обучителния процес на децата и учениците със СОП. Към м. октомври 2008 година, децата и учениците със специални образователни потребности са близо 10 000, като от тях - 7 351 са интегрирани в системата на общото образование1. Процесът на интеграция на децата и учениците със СОП ще бъде продължен, като в специалните училища ще останат единствено деца и ученици с тежки и с множество увреждания. За подпомагане на процеса на интеграция в страната функционират 28 ресурсни центъра, в които работят учители, психолози, логопеди, слухово-речеви рехабилитатори. С настоящата операция ще бъде

подпомогнато интегрираното обучение на близо 1/3 от децата и учениците със СОП. Важна част от изграждането на работещ модел за интеграцията на децата и учениците със СОП е подкрепата на интегрираното и включващото обучение, разработването на адаптирани методики, специализирана подготовка на учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП, промяна на нагласата на обществото спрямо интегрираното обучение.

      С настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще бъде подпомогнато и реформирането на специалните училища, в които се обучават деца и ученици със СОП с оглед осигуряване на подкрепяща среда за обучение на децата и учениците с тежки и с множество увреждания, както и за превръщането на специалните училища в институции, подпомагащи интеграцията и социализацията на децата и учениците със СОП. Изпълнението на схемата се основава на комплекс от стратегически мерки, отразени в Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.), Национален план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета и подпомага реализирането на принципите и направленията, залегнали в тези документи.

        Целта на схемата е подпомагане на образователния процес на децата и учениците със специални образователни потребности (СОП) – развитие на интегрираното и включващото обучение както и на обучението в специални училища, чрез създаване на подкрепяща среда, включваща разработването на програми за обучение и развитие и за професионална подготовка, специализирана подготовка на учители за работа с деца и ученици със СОП, промяна на обществените нагласи в подкрепа на интегрираното и включващото обучение и др. 

cepsi1995@yahoo.com
С ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ДОВЕРИЕ
Бюджет