"Нови перспективи пред НПО в област Ямбол"

"ТЕХНИЯТ ГЛАС"

Проекти 2015

Проекти 2014

Етнически пространства

Проекти 2012-2013

С професионализъм и доверие

Проекти 2011

Пътуващ социален микробус

Проекти 2010

Визия за бъдещето

Алтернативни социални услуги за деца


Проекти 2008-2009

Стълба към доброто

Център за подкрепа на малки деца в риск


Проекти 2007-2008

А. Изграждане на Регионален център на НПО от България и Турция

Б. Изграждане на Публично-частни партньорства за разработване и   изпълнение на местни социални политики

В. Изграждане на Център за семейно консултиране и подкрепа на малки деца в риск 


 А.Изграждане на Регионален център на НПО /неправителствените организации/ от България и Турция

Място за изпълнение:

България – Ямбол, Бургас и Хасково; Турция – Одрин и Къркларели 

Целеви групи:

    А. Директни бенефициенти – 25 НПО от 5-те целеви области. Те ще участват във всички планирани дейности по проекта.

    Б. Индиректни - бенефициенти – около 90 НПО от 5-те целеви области. Ще получават информационна и консултантска подкрепа.

Цели на проекта:

  А. Обща цел – да помогне за намаляването на някои негативните ефекти сред НПО свързани с дейността им в едни по-изостанали погранични райони.

 Б.Специфични цели:

 Основни дейности:

 1. Създаване на база данни за НПО от 5-те целеви области

 2. Изграждане на Регионален център на НПО. Ще бъде базиран в Ямбол и ще развива обучителна, информационна и консултантска дейност.

 3. Провеждане на тренинг програма за обучение на членове на ръководните органи на НПО. Ще бъдат включени 25 представители на НПО от двете страни. Те ще преминат през 4 модулно съвместно обучение по следните теми:

  3.1.      Добре работеща НПО

  3.2.      Стратегическо планиране на НПО

  3.3.      Разработване на проекти

  3.4.      Работа на НПО в мрежа. Публично частни партньорства и предизвикателствата на ЕС

 4. Създаване на общ  web-site. Ще отразява дейността по проекта и ще дава друга полезна информация за НПО. Ще бъде разработен на български, турски и английски език.

 5. Издаване на информационен електронен бюлетин. Ще информира получателите за работата на НПО, за предстоящи програми и за постигнати успехи. 

 6. Организиране на паралелни публични прояви /едновременно на няколко места в двете държави/: ден на правата на човека; ден на благотворителността; екологични акции; отворени врати за НПО и др.

 7. Създаване на банка за съвместни проекти. Предложения и идеи от различни организации ще бъдат събирани, класифицирани и обработвани. На авторите ще бъде оказвана консултантка помощ и съдействие за цялостно разработване на предложението, намиране на партньори и подходящи донори. 

 8. Създаване на Асоциация на НПО от България и Турция. Отначало ще бъде под формата на неформално сдружение, а после /ако има съгласие/ може да се регистрира. Предвиждаме първоначално в нея на членуват около 20-30 НПО.

 9. Информационни и медийни продукти: информационна листовка и брошура за проекта, фотоизложба, пресконференции, публикации в местната преса, телевизионни и радио предавания.

 10. Провеждане на заключителна конференция

Първи ден – успешни практики на НПО от двете страни;

Втори ден – форми на бъдещо сътрудничество.

 Очаквани резултати:


Б. Изграждане на Публично-частни партньорства за разработване и   изпълнение на местни социални политики

Проектът ще бъде реализиран в Югоизточен планов регион на България и ще обхване петте общини на Ямболска област.

Основни цели:

Целеви групи:

    А/ Представители на публичния сектор  - 20 човека

Това са специалисти по социални дейности от Областната администрация, Общинските администрации, Дирекциите “Социално подпомагане” и ръководители на социални заведения.

    Б/ Представители на местни НПО – 20 човека

Това ще бъдат членове на управителните органи и специалисти от НПО работещи по социални програми.

    В/ Представители на местния бизнес – 15 човека

Това ще бъдат мениджъри на фирми развиващи /или готови да развиват/ социално предприемачество и да изграждат ПЧП.

Общия брой на участниците в целевите групи е 55 човека, като от тях около 30 човека вече са точно определени.

Продължителността на проекта ще бъде 15 месеца и ще се осъществяват дейности насочени към: установяване на трайни форми на взаимодействие между организации от трите сектора; подобряване на квалификацията на специалисти работещи по социални програми; усвояване на успешни практики от европейски държави и прилагане на европейски норми и стандарти в социалната работа; разработване на местни социални политики; изграждане на ПЧП; проучване на потребностите на ползвателите на социални услуги; улесняване на достъпа на уязвимите групи до социалните услуги и подобряване на тяхното качество; включване на бизнес и НПО в социалното предприемачество; осигуряване на обществена подкрепа за изпълнение на местни социални програми и популяризиране на дейностите по проекта. 

Изпълнението на планираните дейности ще доведе до постигане на устойчиви резултати, които ще засилят влиянието на третия сектор сред местни общности и до осезателно подобряване на положението на уязвимите групи през следващите 5 години.


В. Изграждане на Център за семейно консултиране и подкрепа на малки деца в риск 

Общите цели на проекта са:

 Конкретните цели, които проектът трябва да постигне са:

Целеви групи

Проектът е насочен към подкрепа на малки деца /от 0 до 3 години/, които живеят в рискови групи. Според направените от нашата организация проучвания /данни от Регионален здравен център по здравеопазване/ през последните 3 години в община Ямбол са се родили общо 2 285 деца: през 2003г. – 711 деца, през  2004 г. – 765 деца, през 2005 г. – 809 деца. Наблюдаващата се положителна тенденция за нарастване броя на родените деца е съпроводена обаче с други тревожни фактори. Около 20 % от ражданията са на непълнолетни майки, предимно от ромски произход. Детската смъртност в общината е твърде висока над 12 %, като особено тежка е ситуацията през 2004 г. – 19,6 %  или 15 починали деца до 1 годишна възраст. Като основни причини за смъртта се сочат болестите на дихателната система – пневмониите; следвани от някои състояния, възникващи в дородовия период, инфекциозни болести и вродени аномалии. Фрапиращ бе последния случай, когато 2 месечно бебе на 15 годишна майка /със средна степен на олигофрения/ почина от недохранване и занемарени грижи. Непрекъснато нараства и броя на абортите: през 2003 г. – 332 аборта; през 2004 г. – 458 аборта; през 2005 г. – 487аборта.Тези фактори правят много трудна работа на местните социални и здравни служи, които не разполагат с необходимия материален и човешки ресурс за задоволяване потребностите на семействата с малки деца в риск. В резултат на това големи групи малки деца живеят в семейства, които не могат да им осигурят пълноценно развитие или биват изоставени за отглеждане в социалните институции. В община Ямбол функционира ДМСГД, в който през последните три години са постъпили  143 деца.

Крайни бенефициенти

Крайни бенефициенти по проекта ще бъдат 367 семейства с малки деца в риск. Те бяха идентифицирани след консултации с Отдел Закрила на детето – Ямбол на базата на следните показатели: самотни майки – 319; деца с увреждания-12; деца на родители с увреждания - 8; деца, на които единия родител е в затвора –8; деца жертви на насилие - 6; деца на непълнолетни майки /извън групите на горепосочените/ - 14. Тук сме посочили само основния доминиращ показател, като някои семейства са подложени на повече от един рисков фактор. От бенефициентите ще бъде определена основната целева група от 170 семейства, от които 120 /със средна степен на риск/ ще могат да се ползват от общи консултантски услуги в Центъра, а 50 /с висока степен на риск/ ще могат да се ползват от пълния комплект социални услуги предлагани по програмата.

Превантивната дейност насочена към предпазване от рисково сексуално поведение и ранно забременяване ще обхване около 550 младежи на възраст от 12 до 18 години, които са от ромски произход.