|Програмата| Проекта| Актуално|Галерия

Text Box: ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА
Text Box: АЛТЕРНАТИВНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА МАЛКИ ДЕЦА

Водеща органиазция:

Сдружение ЦОПСИ – Ямбол

 Партньори:

Община Ямбол

   Кмет – Георги Славов

   Представител – Мария Бейчева

 

Дом за медико-социални грижи за деца

     /ДМСГД/ - Ямбол

     Директор – д-р Донка Атанасова

 

Фондация “МОСТ - България”

     – София

     Директор – Красимира Комнева

 

 Време за изпълнение:

от 01.10.2009 г. до 30.11.2010 г.

Обща стойност на проекта: 194 264,44 лева

 Обща цел: Да се подобри качеството на живот на децата, настанени в ДМСГД - Ямбол чрез създаване на условия за качествени промени в дейността на тази институция.

 Специфични цели:

  • Ускоряване на процеса на преструктуриране и реформиране на ДМСГД – Ямбол.

  • Развитие на нови форми на социални услуги за деца от ДМСГД в среда близка до семейната чрез изграждане на защитени пространства.

  • Повишена мотивация и професионален капацитет на персонала, работещ в ДМСГД – Ямбол насочен към задоволяване на конкретните потребности на децата.

  • Разработени и реализирани нови индивидуални планове за социална интеграция на настанените в ДМСГД деца.

  • Подобрено качеството на социалните услуги предоставяни за децата от ДМСГД и техните настоящи и бъдещи родители. 

  • Увеличена обществената подкрепа за децата от ДМСГД и осигуряване на възможности за защита на правата им.  

 Целеви групи

Проектът ще подпомогне социална интеграция на деца от 0 до 7 години настанени в ДМСГД – Ямбол. Преобладаваща част от тях са от ромски произход, а 22 са с различна степен на увреждане. Ще бъдат подпомогнати настоящи и бъдещи родители на децата от ДМСГД, а голяма част от персонала ще бъде включена в програма за обучение и квалификация. 

 

Ще бъдат подкрепени общо 75 деца от ДМСГД-Ямбол. От тях 24 деца на възраст над 3 години ще бъдат изведени в защитени пространства. Над 45 човека от персонала ще бъдат допълнително квалифицирани, а над 10 родители ще бъдат подпомогнати чрез консултации и обучения.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

 1.1. Изграждане и обзавеждане на защитени пространства

1.2. Изграждане и дейност на Партньорски съвет

1.3. Провеждане на супервизии на персонала и екипа

1.4. Семинари за квалификация на персонала

2.1. Актуализиране и изпълнение на Индивидуалните планове за грижи

2.2. Работа с деца в защитените пространства

2.3. Обучение на децата за развитие на социални и творчески умения

2.4. Организиране на празненства за децата от ДМСГД

2.5. Консултации и обучение за развитие на родителски умения

3.1. Създаване и разпространение на информационни продукти

3.2. Медийни дейности

3.3. Провеждане на заключителна конференция

Tози документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение ЦОПСИ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган