Начало |Програмата| Проекта| Актуално|Галерия

 

logo_bg[1]        Европейски Социален Фонд 2007 – 2013

       

Република България

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Бюджетна линия: BG051PO001-5.2.03

 ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД (ЕСФ)

    ЕСФ е един от основните структурни фондове на ЕС. Те предоставят финансова подкрепа за икономическо и социално развитие на по-бедните европейски страни и региони, за да могат да се справят с изискванията на общия пазар и да догонят стандартите на по-напредналите страни в съюза. ЕСФ е създаден за да подкрепи държавите-членки и техните политики за развитие на човешките ресурси, постигане на пълна трудова заетост, насърчаване на образованието и обучението, подобряване на конкурентноспособността и професионалната мобилност на заетите лица.

     През периода 2007-2013г. ЕСФ ще се фокусира върху финансиране на политики, целящи повишаване на адаптивността на заетите лица и предприятията, подобряване на достъпа до пазара на труда и засилване на социалното включване на хората в неравностойно положение и насърчаване на партньорството и равния достъп за двата пола.

 СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

"ЗА ПО- ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА"

 Общи цели:

  •  Укрепване на системата за повишаване качеството на живот на деца и младежи, настанени в специализирани институции.

  •  Разширяване на кръга от възможности за реализиране на политиката за деинституционализация и подкрепа за самостоятелен живот на младежите след напускане на специализираните институции.

 Общ бюджет на схемата за безвъзмездна финансова  помощ за периода на нейната реализация 2008 –2011 г.

 Компонент 1: Подкрепа за предоставяне на алтернативни услуги за деца и младежи, настанени в ДМСГД и ДДЛРГ - 9 779 150 лв.

Компонент 2: Подкрепа за предоставяне на алтернативни услуги за деца и младежи, настанени в Домове за деца  с физически увреждания и Домове за деца с умствена изостаналост - 5 867 490 лв.

Компонент 3: Подкрепа за социално включване на деца и младежи, напускащи специализирани институции - 3 911 660 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:    

Минимален за един проект - 78 233 лева

Максимален за един проект - 293 375 лева.

Text Box: ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА
Text Box: АЛТЕРНАТИВНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА МАЛКИ ДЕЦА

Tози документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение ЦОПСИ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган