New_perspect_NGO

Отиване към съдържанието

Главно меню

Актуално

Провеждане на заключителна конференция

Заключителната конференция на тема «Взаимодействие за по-силен НПО сектор» се проведе на 7 април 2016 г. в гр. Ямбол в конферентната зала на х-л „Кабиле”. В нея се включиха общо 43 човека, от които 32 представители на целевите групи и 11 представители на местната власт, бизнеса и общественици.
Конференцията премине в две части, като през първата част се представиха крайните резултатите от изпълнението на проекта, постигнатите успехи, направените поуки и научените уроци. Специално внимание беше отделено за представяне на резултатите от проведения мониторинг и кампанията за застъпничество. През втората част на конференцията бяха очертани перспективите за бъдещото продължаване на програмата, възможностите за съвместна работа между участвалите организации, утвърждаване на избраните форми за взаимодействие и привличането на нови съмишленици.
Конференцията завърши с връчването на сертификати за участниците в квалификационната програма за НПО и удостоверения на участниците в младежките доброволчески стажове.

Пресконференция

На 06.04.2016 г. в конферентната зала на хотел "Кабиле" - гр. Ямбол, пред 21 човека, се проведе открита пресконференция с участието на журналисти, представители на НПО и на институции работещи с целевите групи. На нея бяха представени крайните резултати от реализацията на проекта "Нови перспективи пред НПО в област Ямбол" и очертани някои от тематичните области, по които нашият екип ще продължи да работи.

Изпълнение на практически задачи: организиране на кампания за застъпничество

Втората практическа задача започна с избор на обществено значима кауза, която да бъде поставена във фокуса на кампанията за застъпничество. Тя можеше да бъде свързана със спазване правата на уязвими групи /роми, деца, бежанци, хора с увреждания/ или с различни граждански инициативи – „Повече възможности за младите хора в областта”, „Да съхраним природата в местността „Ормана”” и др. Тези, и други предложени от участниците в проекта теми, бяха подложени на обществено обсъждане. В резултат на това първоначално бяха формулирани следните три обществено значими каузи: Да върнем интереса и любовта на младите хора към книгата; Да създадем повече възможности за младите хора в гр. Ямбол и Да подкрепим младите хора с увреждания за започване на работа.
На 30 януари  2016 г., се проведе работна среща за избор на кауза, която да бъде във фокус на предстоящата застъпническа кампания. Участниците се включиха в интересна дискусия, в която беше посочена значимостта на всяка една от посочените вече 3 каузи. Изказващите се направиха своите аргументации и поставиха акцент върху практическото изпълнение на застъпническата кампания. След свободната дискусия, младите хора постигнаха консенсус в полза на следната тема за кампанията: Да създадем повече възможности за младите хора в гр. Ямбол. Аргументите за тази кауза бяха: всички млади хора се вълнуват от възможностите им за себеизява и реализация; дава шанс на младежката инициатива в града; може да обедини големи групи от хора в подкрепа на определени младежките идеи и др. След това беше избран екип за реализирането на кампанията, който разработи план за провеждане и постави конкретни задачи на всички участници. Кампанията продължи общо 1 месец /от 8 февруари до 8 март 2016 г./ като включи широк кръг от представители на НПО, младежи доброволци и заинтересовани граждани.
В рамките на кампанията бяха разпространявани 3 вида информационни материали; проведени срещи с представители на организации и институции и публикувани 3 авторски журналистически материала конкретно за младите хора в област Ямбол.

Изпълнение на практически задачи: провеждане на мониторинг

След приключване на квалификационната програма, обмена на добри практики и стажовете, участниците започнаха да прилагат придобитите умения за провеждане на мониторинг и на практика. Бяха сформирани 3 групи от по 10 човека, включително представители на НПО и младежи доброволци. Всяка група имаше водещ и беше подпомагана от експертния екип на сдружението ни. Групите имаха възможността да си изберат тематична сфера от обществения живот или институции, които да бъдат наблюдавани. Сферите, в които се проведе мониторинга бяха: Образование, социални услуги, Неформално образование и институции работещи с деца.  Участниците в групите разработиха свой план за мониторинг и след като изпълниха всички дейности по него изготвиха обобщен доклад, в който са включени конкретни резултати и препоръки към съответните институции.

Провеждане на младежки доброволчески стажове

Сдружение ЦОПСИ има богат опит в работата с младежи доброволци, който беше приложен при реализацията на тази дейност. Повечето доброволци се включват с голямо желание в нашите програми, но групата им се променя много динамично и обикновено до сега изпълняваше общи организаторски задачи. За това насочихме дейността към по-специализирана подготовка на доброволците, свързана конкретно с изграждане на умения за мониторинг и застъпничество. Преди стартирането на дейността екипът ни разработи Система за наставничество, която съдържа някои общи постановки и по-детайлно описание на предстоящите задачи по реализацията на програмата за стажовете по този проект. Провеждането на доброволчески стажове стана в условията на конкретна работна среда осигурена от сдружение ЦОПСИ. Група от 15 младежи имаше възможност да премине през двумесечен стаж в нашето сдружение, който включваше: учене чрез наблюдение, консултации, предоставяне на информация, поставяне на определени задачи и участие в някои от планираните дейности по проекта. За всеки участник беше определен ментор от експертния екип на проекта, който се грижеше  за личностното развитие и израстване на доброволеца като бъдеш организатор и изпълнител на дейности по мониторинг и застъпничество. Доброволците се включиха много активно. Техните креативни идеи дадоха нов тласък в развитието на сдружението ни.

Обмен на добри практики и знания на НПО

В продължение на месец – от 08.12.2015г. до 08.01.2016г. , включените в проекта НПО имаха възможност да изпращат свои представители на работни посещения в нашето сдружение. По време на тези посещения участниците имаха възможност да се запознаят в детайли с дейността ни, като специален акцент беше поставен на добрите практики свързани с извършени дейности по мониторинг и застъпничество. Освен това гостуващите НПО имаха възможност да получат допълнителна информация и консултации от експертния екип на проекта и да планират бъдещи съвместни дейности. Някои от представителите на местните НПО успяха да участват пряко и в други актуални дейности на сдружение ЦОПСИ, които са извън рамките на този проект, но са тематично свързани с него.

Провеждане на квалификационна програма за НПО - четвърти модул

На 05. и 06.12.2015 г., в гр. Малко Търново, хотел „Рибарника”,  се проведе последният, четвърти модул на квалификационния семинар на тема: „Мотивация на НПО за извършване на мониторинг и застъпничество. Привличане на граждани в инициативи на НПО с обществена значимост.” В него участие взеха 23-ма представители на местни НПО, които разискваха следните теми: Вдъхновяващата сила на мотивацията; Основни фактори за влияние; Целите като мотиватор; Мотивационни фактори;  Как да мотивираме другите; Златните правила на мотивацията; Мотивацията като процес; Основни теории за мотивиране на екипа; Вътрешна мотивация; Привличане на граждани в инициативи на НПО с обществена значимост; Ползите от гражданското участие и др.
Всички участници имаха възможността да изследват своята лична мотивация относно работата си в НПО секторът, да се запознаят с основните потребности и методи на мотивация на екипа.

Двамата водещи на семинарите Владимир Шишков и Живко Цирков представиха разнообразни и полезни материали за обучение, които предизвикаха интерес сред участниците. Тяхната удовлетвореност от участието в обучителната програмата рефлектира и във високата оценка, която са дали в приложените обратни връзки.

Провеждане на квалификационна програма за НПО - трети модул

На 14.11.2015г.  в гр. Ямбол се проведе трети модул от квалификационната програма за НПО и в него се включиха 23 представители на местни НПО. Темата на семинара беше „Повишаване на капацитета на НПО за провеждане на мониторинг”.  По време на семинара участниците разгледаха следните въпроси: Какво представлява мониторинга; Оценката като резултат от мониторинга; Избор на инструментариум за оценка; Техники и способи за оценка; Мониторингът като превенция; НПО като обект и субект на мониторинга; Система за гражданско наблюдение и се запознаха със законодателната уредба относно механизмите за провеждане на мониторинг. Чрез работата в малки групи имаха възможност да структурират теоретичните си знания и да се подготвят за предстоящите практически задачи.

Проведе се вторият семинар за НПО

На 30.10.2015 г. в конферентната зала на хотел „Кабиле” гр. Ямбол се проведе вторият семинар  за НПО, който беше на тема „Изграждане на умения за застъпничество на НПО”. Водещите на обучението Живко Цирков и Владимир Шишков запознаха участниците с: Необходимост от застъпничество; Какви цели си поставяме при провеждане на застъпнически кампании; Видове застъпничество; Ефективното застъпничество; Избор на проблем /кауза/ и отправяне на послание; Избор на печеливша стратегия; Ролята на лидера за провеждане на застъпнически кампании.
Темите бяха поднесени чрез интерактивни методи и включваха много практически задачи, дискусии, решаване на казуси и др. Семинарът приключи с изработване на цялостен план за провеждане на застъпническа кампания по избрана местна кауза.


Първи семинар за НПО

На 26.09.2015 г. в гр. Ямбол се проведе семинар  за НПО на тема: „Ролята и задачите пред НПО за развитието на силен граждански сектор. Възможностите на НПО да оказват влияние върху формирането на публични политики на местно ниво.“
Това е първият семинар от една цялостна квалификационна програма за НПО, която включва 4 обучения. И е  основната дейност, която ще бъде реализирана по проект „Нови перспективи пред НПО от област Ямбол“. В рамките на семинара участниците представиха дейността на своето НПО, обмениха опит и информация за работата си с местните общности, получиха знания за успешното функциониране на гражданските организации в други области на страната. Акцент в работата на семинара бе поставен върху възможностите на НПО да оказват ефективно влияние на местно ниво за формиране на политики. Представителите на НПО поставиха началото на сътрудничество и взаимодействие за общи съвместни действия и инициативи в област Ямбол.


Одобрени са НПО за включване в проекта

Приключи двумесечния процес за избор на НПО от област Ямбол, които да бъдат включени в реализацията на проекта „Нови перспективи пред НПО в област Ямбол”. Първоначално изпълнителният екип изпрати покани до над 40 местни НПО, като получих обратна връзка от 34 организации. След като прецени възможностите и желанията на кандидатите изпълнителният екип взе решение в квалификационната програма да бъдат включени 17 НПО, а 5 НПО да останат като резерви. С другите НПО също ще се поддържа връзка и те ще бъдат поканени да се включат в някои от дейностите по проекта като мониторинг, провеждане на застъпническа кампания и конференция.
Планирано е избраните за участие в проекта НПО да излъчат свои представители, които да се включат в 4 модулна квалификационна програма. Тя ще да се проведе под формата на семинари с предимно практическа насоченост, като 3 от тях да бъдат еднодневни в гр. Ямбол, а един ще бъде двудневен в избрана подходяща база. Това е основната дейност в нашия проект и екипът ни ще отдели специално внимание за нейното качествено изпълнение.

Публично представяне на проекта

На 9 юли 2015 г. в Конферентна зала на хотел «Кабиле» - гр. Ямбол се проведе открита пресконференция за представяне на проекта „Нови перспективи пред НПО в област Ямбол”. Тя бе открита от Владимир Шишков, който представи участващите официални лица, екипа на проекта и някои представители на целевите групи. Ръководителят на проекта Живко Цирков запозна участниците с досегашната дейност на сдружение ЦОПСИ и Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Координаторът на проекта Гинка Мутафова представи част от най-важните дейности, които ще бъдат реализирани. В рамките на изпълнението на проекта първо ще бъдат избрани за участие минимум 15 НПО от област Ямбол, след което с тях ще бъде проведен и първият семинар от четиримодулната квалификационна програма. Важни дейности ще бъдат провеждането на застъпническа кампания и мониторинг на НПО, както и младежките доброволчески стажове. В края на пресконференцията изпълнителният екип отговори на въпросите задавани от присъстващите журналисти и гости.


Отпечатани информационни плакати

Отпечатани са първите информационни материали по проекта „Нови перспективи пред НПО в област Ямбол”. Информационните плакати /6 броя/ са изработени от трайна, гланцирана самозалепваща се хартия. Те ще могат да се пренасят лесно и да се поставят на местата, където се провеждат различни дейности по проекта.


Подписан нов договор

На 08.06.2015 г. във фондация Институт „Отворено общество“ – гр. София, председателят на сдружение ЦОПСИ – Живко Цирков подписа договор за изпълнението на проекта „Нови перспективи пред НПО в област Ямбол”. Общата стойност на проекта е 21 365,00 евра, от които 19 225,00 евра са безвъзмездна финансова помощ по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. Продължителността на проекта е 10 месеца като е планирано пряко участие на над 20 представители на 15 НПО от област Ямбол; 15 младежи доброволци; 5 хора с увреждания  и 5 роми.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню