Doverie

Отиване към съдържанието

Главно меню

Актуално

 

СДРУЖЕНИЕ ЦОПСИ ИЗПРАТИ АВТОРСКИТЕ СИ ПРОГРАМИ ДО 1200 УЧИЛИЩА И ОРГАНИЗАЦИИ

Интерактивни програми разработени от екипа на сдружение ЦОПСИ бяха изпратени по електронната поща до 1204 средни училища, неправителствени организации, държавни и местни институции. Дейността е част от проекта „С доверие към младите“, който се финансира от Министерството на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10 А от Закона за хазарта за 2017 г. Програмите са насочени към оказване на доверие и ранната подкрепа на младите хора, което ще помогне за изграждането им като силни и отговорни личности, способни да определят сами своята житейска реализация. Интерактивните програми са разработени в два варианта – за провеждане на двудневен тренинг и открити уроци с младежи на възраст от 15 до 19 години, по следните 5 основни теми:  

1. Социално отговорно поведение на младите хора
2. Не на агресията
3. Превенция на зависимости от наркотици
4. Превенция на зависимости от алкохола
5. Превенция на зависимости от хазарта

Всяка основна тема включва 8 подтеми, като е предвидено приложението им да става чрез използване на различни интерактивни техники: дебати, решаване на казуси, изпълнение на практически задачи, ролеви игри, видеоклипове и други. Автори на програмите са съответно: Добринка Иванова, Таня Николова, Гинка Мутафова, Николина Иванова и Гергана Атанасова. В пълния си обем, с включени и подходящи презентации, обучителните материали са качени на сайта на сдружение ЦОПСИ, проект „С доверие към младите“ в секция Интерактивни програми - http://cepsi95.org/www_Doverie/page-7.html. При заявка от заинтересованите страни сдружението може да предостави пълния пакет на всички програми на CD.

Проведе се двудневен тренинг с младежи
На 7 и 8 октомври 2017 г. в гр. Ямбол се проведе тренинг с група от 15 младежи, които са сред лидерите на своите общности и могат да въздействат на връстниците си. За участие в тренинга бяха привлечени млади лидери, които са от ученическите съвети на местни училища и доброволци от младежки организации.

Тренингът беше реализиран като компилация от всички разработени от екипа ни интерактивни програми, като в основата беше I модул - Социално отговорно поведение на младите хора. Водещите на обучението Добринка Иванова и Денка Йорданова приложиха редица интерактивни методи за групова работа, включени в програмите разработените от екипа на проекта. Това помогна на участващите младежи да придобият нови знания и умения за справяне с рискови ситуации при оказване на натиск от обкръжаващата среда и те ще могат в бъдеще да помагат на своите връстници.
С провеждането на двудневния тренинг и откритите уроци приключи изпробването в реална работна среда на разработените по проекта интерактивни програми за обучение на младежи. Авторите на отделните модули по ИП също имаха възможност да участват в практическото приложение на разработките си и да получат обратна връзка от участници и водещи на обученията. Това им помогна да преценят дали програмите им се нуждаят от някакви последни корекции и подобрения. Сега предстои  Екипът за разработване на интерактивните програми да направи окончателното им оформяне и да ги предаде за разпространение.

Започна провеждането на открити уроци

С началото на учебната година започна провеждането на открити уроци като част от проекта „С доверие към младите“. В тях са включени разработените от екипа на сдружение ЦОПСИ интерактивни програми за неформално обучение на младежи на възраст от 15 до 19 години. Откритите уроци се провеждат с 20 групи ученици от област Ямбол и град Нова Загора, като всяка група ще премине през обучение в продължение на 6 часа по избрана от тях подходяща тема. Водещи на обученията са опитни експерти от сдружение ЦОПСИ: Димо Станев, Ваня Сулеменко, Гинка Мутафова и Петко Атанасов. Уроците ще бъдат изнесени пред 400 младежи, като в тях ще могат да участват и гости: учители, родители и различни специалисти, работещи с млади хора. Откритите уроци се провеждат в различен тип училища, включително и в групи с младежи в неравностойно положение. Очакваме, че след тяхното приключване участващите младежи ще повишат знанията и уменията си за разпознаване на рисковите фактори, водещи до агресия и различни видове зависимости.

Проведе се практически семинар

На 2 и 3 септември 2017 г. в с. Резово се проведе двудневен практически семинар, който беше насочен към обсъждане и разработване на общ дизайн и методология на интерактивни програми за обучение на младежи /ИП/. Освен 6-те члена на експертния екип отговарящ за тази дейност, участие в семинара взеха и други ангажирани лица: 3-ма младежи от целевата група, 2-ма учители, 2-ма родители, ръководителя на проекта, ИТ специалиста и експерта за разпространение на разработените ИП. В приятна и творческа обстановка общо 16-те участника в семинара  имаха възможност да представят различни гледни точки и да поставят основите на един цялостен процес, включващ обща концепция и методология за разработване, разпространение и приложение на ИП.  Темите бяха поднесени чрез интерактивни методи и включваха много практически задачи, дискусии, решаване на казуси и др. Семинарът приключи с изработване на цялостен дизайн за обучение на младежи по интерактивните програми и планирани на следващите стъпки за реализацията на проекта „С доверие към младите”.

Публично представяне на проекта

На 31.07.2017 г. в Конферентна зала на хотел «Кабиле» - гр. Ямбол се проведе открита пресконференция за представяне на проекта „С доверие към младите”. Тя бе открита от Владимир Шишков, който представи участващите официални лица, екипа на проекта и някои представители на целевите групи. Ръководителят на проекта Живко Цирков запозна участниците с досегашната дейност на сдружение ЦОПСИ и Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10 А от Закона за хазарта за 2017 г. Координаторът на проекта Марина Великова представи част от най-важните дейности, които ще бъдат реализирани. В рамките на изпълнението на проекта първо ще бъдат разработени интерактивни програми за неформално обучение на младежи на възраст от 15 до 19 години. Важни дейности ще бъдат изпробването на интерактивните програми в реална среда и тяхното разпространение сред младежите от целевата група. В края на пресконференцията изпълнителният екип на проекта отговори на въпросите задавани от присъстващите журналисти и гости.

Отпечатан информационен банер

Вече е изготвен информационния банер /да се качи/ по проекта „С доверие към младите”. Банерът съдържа герба на Република България, логото на сдружение ЦОПСИ, снимка на младежи от целевата група и основна информация за проекта. Банерът е с размери 85/200 см., изработен е от трайна, гланцирана самозалепваща се хартия. Той ще може да се пренася лесно и да се поставя на местата, където се провеждат различни дейности по проекта.


Подписан договор

На  12.07.2017 г. в МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА – гр. София, председателят на сдружение ЦОПСИ – Живко Цирков подписа договор за изпълнението на проект „С доверие към младите”. Общата стойност на проекта е 18 401,00 лева, които са безвъзмездна финансова помощ по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10 А от Закона за хазарта за 2017 г. управлявана от МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА. Продължителността на проекта е 3 месеца като е планирано пряко участие на над 420 младежи на възраст от 15 до 19 години, ученици в градовете Ямбол и Нова Загора. Дългосрочната цел на проекта е да съдейства за изграждане на социално отговорно поведение и превенция на различни видове зависимости и агресия сред младите хора.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню