Doverie

Отиване към съдържанието

Главно меню

За проекта

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Направление: Мотивирай младите
Продължителност на проекта:
3 месеца- от 17.07.2017 г. до 15.10.2017 г.
Обща стойност на проекта:
18 401,00 лева
Финансиране от Програмата:
18 401,00 лева  
Място за изпълнение:
град Ямбол и град Нова Загора
Целева група: 420 младежи на възраст от 15 до 19 години – преки участници в проекта


Обща цел: Дългосрочната цел на проекта е да съдейства за изграждане на социално отговорно поведение и превенция на различни видове зависимости и агресия сред младите хора.

Специфичните цели на проекта са:
1. Създаване на възможности и инструментариум за обучение на младежи по програми предпазващи ги от рисково поведение и съдействащи за изграждането им като значим социален капитал.
2.  Да се изпробва в реални условия приложението на разработените по проекта интерактивни програми /ИП/.
3. Да се увеличи броя на младите хора придобили умения за разпознаване на рисковите фактори, водещи до агресия и различни видове зависимости.
4. Да се увеличи броя на младите хора придобили умения за справяне с рискови ситуации при оказване на натиск от обкръжаващата среда.
5. Да се мотивират получателите  на интерактивните програми за последваща работа с младите хора.  

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ

1. Разработване на интерактивни програми за обучение на младежи

Това е основната дейност по нашия проект и чрез нея се цели да бъдат разработени интерактивни програми /ИП/ за неформално обучение на младежи на възраст от 15 до 19 години. Прилагането на разработените от нашия екип ИП ще създава  възможности за младите хора да разпознават по добре рисковите фактори около тях и да се предпазват от поведение, водещо до агресия и изпадане в различни форми на зависимости.

Интерактивни програми ще бъдат разработени за 5-модулно обучение по следните теми:                     

1. Социално отговорно поведение на младите хора                                                                   
2. Не на агресията                                                                                                                                       
3. Превенция на зависимости от наркотици                                                                              
4. Превенция на зависимости от алкохола                                                                           
5. Превенция на зависимости от хазарта                                                                               

Всяка от 5-теми ще бъде разработена в 2 варианта – за 2 различни типа обучения:                

А. За провеждане на „Открити уроци“                                                                                              
Б. За провеждане на 2-дневни тренинги


2.  Изпробване на интерактивни програми за обучение на младежи                                       

Дейността ще се разгърне в 2 насоки:                                                                                             

1. Провеждане на открити уроци по разработените ИП                                                                                            
2. Провеждане на двудневен тренинг с младежи

Откритите уроци ще се провеждат с 20 групи ученици от област Ямбол и град Нова Загора, като всяка група ще премине през обучение в продължение на 6 часа по избрана от тях подходяща тема. Тренингът ще се проведе в гр. Ямбол и ще включва група от 14 младежи, които са сред лидерите на своите общности и могат да въздействат на своите връстници. Тренингът ще бъде компилация от всички разработени от екипа ни ИП, като в основата ще бъде I модул - Социално отговорно поведение на младите хора.


3.  Разпространение на интерактивни програми за обучение на младежи
Дейността ще  премине през 3 етапа:                                                                                                     

1. Създаване на база данни за потенциални адресати                                                                                         
2. Разработване на писма-послания                                                                                                                     
3. Изпращане на ИП до институции и организации

Планираме чрез тази дейност информацията за нашите ИП да достигне до 1000 адресата, в които се учат /или са в различни връзки/ младежи на възраст от 15 до 19 години. Нашата прогноза е, че поне 10 % от получателите /100 средни училища и организации/ ще използват предоставените им безплатно ИП за работа с младежите под различна форма: предаване на обща информация, провеждане на открити уроци, провеждане на тренинги и други гъвкави начини на приложение, подходящи за съответната организация и младежите, с които работи.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню