Издадени книги от ЦОПСИ


Когато в класа ми има дете със СОП, ISBN 978-954-91443-6-9

Методически наръчник за класни ръководители на паралелки, в които се обучават деца със СОП /Специални образователни потребности/.

Електронен вариани на наръчника

Нашите права, ISBN 954 – 91443-1-3

Книгата съдържа най-добрите разработки във формата на рисунки, разкази и стихове на участници, участвали в конкурс за правата на децата, лишени от родителски грижи.

 

Нашите деца, ISBN 954-91443-2-1

В книгата е отразена работата на екипа на ЦОПСИ с деца от социалните институции и размислите на водещите обученията, младежи  доброволци и възпитаници на домовете.

 

Няколко урока по правата на детето, ISBN  954-91443-3-X

Изданието описва няколко сценария за провеждане на обучение по правата на децата от социалните домове и проблемите, пред които те са изправени в трудното си ежедневие.  

 

Юношеството, ISBN 954-91443-5-6

Книгата “Юношеството”  е превод от френски /L’adolescence, Patrick Delaroche, Nathan Universite, 2000, ISBN 2-09-190322-1/ на изтъкнатия детски психиатър и психоаналитик д-р Патрик Деларош. Тя описва наблюденията и опита от работа с юношите в Дневен център за деца, юноши и родители “Care de Nord-Paris”. В нея е представен широк спектър от проблеми и възможни интервенции на индивидуално, групово и институционално ниво. Особено актуално е отразяването на най-честите опити за прекъсване процеса на юношеството: токсикомании, опити за самоубийства, преминаване към действие, девиантни постъпки, депресии и изолация.

 Аз започвам работа, ISBN 954-91443-4-8

Книгата е част от проекта “От училищната скамейка към работното място”. Опитахме се в нея да съберем най-необходимите неща, които според нас трябва да знае един млад човек изправен пред трудностите на самостоятелното съществуване след напускане на социалните заведения. Ще се радваме ако изданието “Аз започвам работа” стане ценен помощник на нашите млади приятели, на техните бъдещи работодатели и на специалистите, работещи с тях.

Ръководител на проекта: Живко Цирков                

 

Направено от нас

Книгата отразява изпълнението на проекта “Подкрепа за младите безработни” по програма Насърчаване на заетостта сред младежите на МТСП. Показана е строителната дейност на 16 младежи по изграждането на II етаж от Дома за бездомни в град Ямбол. В изданието са събрани много документи и програми за преодоляване на безработицата сред младежите, а също така и отзиви от преки участници в проекта и местни ръководители.

Направено от неправителствени организации

Книгата е своебразен справочник на неправителствени организации от България и Турция, които действат на територията на областите Ямбол, Хасково, Бургас, Одрин и Къркларели. Изготвена е по проекта "Изграждане на Регионален център на НПО от България и Турция". В нея са представени 28 организации от 5-те общини. Електровен вариант на справочника.

 

Наръчник за потребителите на социални услуги - Ямболска област

Наръчника е част от проекта  “Изграждане на Публично-частни партньорства за разработване и изпълнение на местни социални политики” по програма Развитие на гражданкото общество. В него са представени 26 социални услуги предоставяни в 5-те общини на Ямболска област. В изданието има информация за организациите извършващи социалните услуги; точното място и начинът, по който това става; кой може да се ползва от тях; как това може да стане; заплаща ли се за съответната услуга и каква е съответната стойност. Това е първото в страната издание от подобен характер, което представя по един много достъпен начин всички социални дейности на Ямболска област. Наръчникът ще се разпространява безплатно в офиса на сдружение ЦОПСИ, чрез местни социални институции, общини, НПО и други обществени организации. Електронен вариант на наръчника